Home az ru en

AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ VƏ ŞƏRQ ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri: Solmaz S. Hacıyeva

İş telefonu: +(994) 12 439-06-21

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasında əsas şöbələrdən biri zəngin fonda malik olan «AzərbaycanşünaslıqŞərq» şöbəsidir.

Şöbə universitetin şərq fakültəsinin dekanı prof. P.K.Juzenin təşəbbüsü ilə 1922-ci ildə təşkil edilmiş, 1924-ilin may ayından fəaliyyətə başlamış­dır.

«Azərbaycanşünaslıq Şərq» şöbəsi universitet rəhbərliyinin, görkəmli alim müəllimlərin qayğısı ilə əhatə olunmuş, şərəfli bir yol keçmiş, daim inkişaf edib təkmilləşmiş, qiymətli kitablarla, dövrü mətbuatla, elmi nəşrlər jurnallarla zənginləşmiş, elm mədəniyyətimizin qiymətli xəzinəsinə çevrilmişdir.

«Azərbaycanşünaslıq Şərq» şöbəsinin fondu mütəxəsislər üçün qiymətliəvəzsiz məxəzlərdən biridir nadir kitabların sayına görə fəxr eləməli xəzinələrdəndir.

BDU-nun yüksək ixtisaslı kadrhazırlığında, elmin inkişaft ərəqqisində əldə olunan uğurlarında Elmi kitabxanasının «Azərbaycan­şünaslıq Şərq» şöbəsinin böyük rolu xidmətləri vardır.

Şöbədə çox zəngin elmi və tarixi əhəmiyyətə malik Azərbaycan­şünaslığa dair kitablar, XIII-XIX əsrlərə aid 94 ədəd əlyazma, nadir nüsxəli ədəbiyyatlar, Şərq xalqlarının qədim yeni tarixi, mənbəşünaslıq, dilçilik, ədəbiyyatşünaslığa, dinşünaslığa, incəsənətə, dair qiymətli nəşirlər, alim-səyyahların əsərləri ilə yanaşı qərb dillərində «ingilis, alman, fransızsnadir nüsxəli ədəbiyyatlar da saxlanılır.

Şöbə də şərqşünas alimlərdən Ə.Səmədovun, Rəhim Sultanovun, M.Sultanovun, İsmayıl Şəms və b. şəxsi kitab kolleksiyaları qorunub saxlanılır. Bundan başqaTürkiyə, İran, Misir, Suriya, BƏƏ, Almaniya, İzrail, Çin, Pakistan b. ölkələrdən mübadilə yolu ilə səfirliklər tərəfindən bağışladığı xeyli sayda qiymətli kitablar toplanıb.

Şöbədə 400 minəyaxın kitab, humanitar elmləri əhatə edən jurnallar, həmçinin inqilabdan əvvəl nəşr edilən nadir jurnallar kataloqda qeydiy­yatdan keçirilib.

Bookmark and Share