Home az ru en

ELMİ-METODİKA ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri:

İş telefonu: +(994) 12 439-06-21 

Elmikitabxanafondununzənginliyinə, kitabxanabiblioqrafiyaişinintəşkilindəqabaqcılnümunəvitəcrübəyəmalikolduğunagörə 1971-ciildənRespublikaAli  Ortaixtisasməktəbkitabxanalarınametodikirəhbərlikedir. 2000-ciildənisəRespublikaAliməktəbkitabxanalarıüzrəmetodikimərkəzdir.

Kitabxanaişininsəmərəliliyi, keyfiyyətininyaxşılaşdırılması, elmi-metodikfəaliyyətinindüzgünistiqamətləndirilməsindəndahaçoxaslıdır. Elmi-metodikaişinintərkibhissəsini, kitabxanafəaliyyətininəsasistiqamətlərininplanlaşdırılması, hərşöbəninişinindəqiqmyəyyənləşdirilməsigörülənişlərindüzgünəlaqələndirilməsitəşkiledir.Qabaqcıltəcrübəninöyrənilməsioperativtətbiqi, əməyintəşkilininyaxşılaşdırılması, kitabxanaəməkdaşlarınınixtisasınınyüksəldilməsibusahədəəsasamillərdəndir.

ElmikitabxananınmetodikmərkəzkimifəaliyyətiRespublikanıntəhsilsistemindəolankitabxanalarınməqsədəuyğunfəaliyyətinədaimdiqqətgöstərməklə, onlarıngələcəkinkişafınıtəminedir. BuməqsədləElmikitabxanaRespublikanınAliməktəbkitabxanalarınınmetodiktəminatıiləməşğulolur, onlarınfəaliyyətiniistiqamətləndirir. Kitabxanaişçiləriüçünseminar, müşavirə, praktikalartəşkiledir, planhesabatmateriallarınıtəhliledir. UniversitetinElmikitabxanasınınmetodikiişiəsasistiqamətləriəhatəedənplanüzrəaparılmışdır.

Metodikiişinəsasistiqamətləribunlardır:

  • UniversitetinElmikitabxanasıdaxilindəaparılanmetodiki;
  • MetodikimərkəzkimiRespublikaaliməktəbkitabxanalarınagöstərilənmetodikiköməklik.
Bookmark and Share