Home az ru en

Şəhla İ. Hüseynova

Fil.e.n., zal müdiri, Elmikitabxana

İştelefonu: +(994) 539 06 21

QISABİOQRAFİKMƏLUMAT

1957-ciildə mayın 8-dəNaxçıvanMR-nınŞərurrayonununYuxarıYaycıkəndindəanadanolub

1964-1974-cüillərdəĞümüşlüqəsəbəortaməktəbindəoxuyub.

1978-1983-cü illərdə BDU-nunKitabxanaçılıqfakültəsində təhsil alıb.

Ailəlidir, 3 övladıvar.

TƏHSİLİMƏELMİDƏRƏCƏVƏELMİADLARI

2007, fil.e.n., «MüasirAzərbaycanədəbiyyatı»,Filoloğiyafakultəsi, BDU

2003, Sertifikat,MicrosoftWordkursu

1978-1983, tələbə, Kitabxanaçılıqfakultəsi, BDU

ƏMƏKFƏALİYYƏTİ

2008-şöbəmüdiri, Elmikitabxana, BDU

1995-2008, şöbəmüdiri, Elmikitabxana, BDU

1984-1995, böyükkitabxanaçı, Elmikitabxana, BDU

1979-1984, kitabxanaçı, Elmikitabxana, BDU

TƏDQİQATSAHƏSİ

M.S.Ordubadinin «Qılıncvəqələm» romanı

SEÇİLMİŞƏSƏRLƏRİ

  • Y.AxundluM.S.Ordubadininyorulmaztədqiqatçısıdır // BakıUniversitetininXəbərləri, 2008, №4, s.
  • M.S.Ordubadininromanlarındatarixilikvəmüasirlik // Dilvəədəbiyyatjurnalı, BDU, 2008, №2(62), s.159-161
  • «Qılıncvəqələm» romanınınehtivaetdiyitarixiepoxavəşəxsiyyətlər // Elmiaxtarışlar, 2005, XVtoplu, s.7-11
  • M.S.Ordubadinin «Qılıncvəqələm» romanınınsüjetvəkompozisiyasındaiçtimai-siyasidövrüninikası // Elmiaxtarışlar, 2005, XIVtoplu, s.251-258
  • M.S.Ordubadivəədəbitənqid // Filoloğiyaməsələləri, 2004, №2,s.35-39
  • FəxrəddinvəNizamiqılınclaqələminittifaqınırəmzləşdirənobrazlarkimi // BakıUniversitetininXəbərləri, 2004, №4, s.131-136

 

Bookmark and Share