Home az ru en

Kitabxananın strukturu

Kitabxananın strukturu aşagıdakı şöbə və bölmələrdən ibarətdir:

Komplektləşdirmə və uçot şöbəsinin bölmələri:
- uçot
- dövrü nəşrlər
- kitab mübadiləsi:
- respublika daxili kitab mübadiləsi
- beynəlxalq kitab mübadiləsi
- ədəbiyyatın texniki işlənməsi

Kitab işləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin bölmələri:
- biblioqrafik təsvir
- əlifba kataloqunun təşkili və redaktəsi
- texniki işləmə qrupu

Ədəbiyyatın elmi sistemləşdirilməsi və sistemli kataloq şöbəsi

Elmi-biblioqrafiya və informasiya şöbəsinin bölmələri:
- məlumat-soraq biblioqrafiya xidməti
- informasiya xidməti və kitabxana-biblioqrafiya biliklərin təbliği

Nadir kitablar fondu

Elmi əsərlər fondu

Kütləvi işlər şöbəsi

Abonement, kitab saxlama və xidmət şöbəsi:
- təbiət və texniki fakültələr üzrə elmi abonement
- təbiət və texniki fakültələr üzrə tədris abonementi
- humanitar fakültələr üzrə elmi abonement
- humanitar fakültələr üzrə tədris abonementi
- kitabxanalararası abonement

Kitabxananın qiraət zalları:
Azərbaycanşünaslıq və şərq şöbəsinin fondu və qiraət zalı
Xaricı ədəbiyyat və dövri mətbuat şöbəsinin fondu və qiraət zalı
Elmi biblioqrafiya və informasiya şöbəsinin qiraət zalı
Nadir kitablar fondunun qiraət zalı
Humanitar fakülltələr üzrə müəllimlər üçün qiraət zalı
Humanitar fakültələr üzrə tələbələr üçün qiraət zalı
Texniki fakültələr üzrə müəllimlər üçün qiraət zalı
Texniki fakültələr üzrə tələbələr üçün qiraət zalı
Beynəlxalq məlumat-informasiya zalı
Dissertasiya və avtoreferat fondunun qiraət zalı
Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin qiraət zalı
İlahiyyat fakültəsinin qiraət zalı
Magistrlər üçün qiraət zalı
Dövri mətbuat fondunun qiraət zalı

Kitabxananın kompyuterləşdirilməsi və elmi-tədqiqat laboratoriyası

Bookmark and Share