Home az ru en

Məmmədova Afət Əmir qızı

BDU-nun Elmi kitabxanasında Texniki və təbiət elmləri üzrə tələbə oxu zalının kitabxanaçısı.

İş telefonu: +(994) 12 539-06-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1976-cı il mayın 11- dəŞəmkirdə anadan olub.

1982-1992-ci illərdə 4№li Şəmkir şəhərorta məktəbində oxuyub.

1993 – 2000 - ci illərdə BDU- nun filologiya fakültəsində təhsil alıb.

Subay.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1993 – 1997 BDU – nun filoloqiya fakültəsinin bakalavr pilləsində,

1998 – 2000 BDU – nun filoloqiya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb.

2004 – 2009 BDU – nun Pedaqogika kafedrasının dissertantıdır. Dissertasiya mövzusu « Yardımçı məktəblərin ibtidai siniflərində fonetik anlayışların mənimsənilməsi işinin təşkili»adlanır.
2011-ci ildə 13.00.03-korreksion pedaqogika ixtisası üzrə müdafiə edib.
2012-ci ildən  fəlsəfə elmləri doktorudur.
2001 – 2008 – ci illərdəBDU -nun Pedaqogika kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləyib.

2009 – hal – hazırda BDU – nun Elmi kitabxanasında, texniki və təbiət elmləri üzrə tələbə oxu zalının kitabxanaçı vəzifəsində işləyir.

22 məqalə və 5 tezisi çap olub.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

« Yardımçı məktəblərin ibtidai siniflərində fonetik anlayışların mənimsənilməsi işinin təşkili»

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Azərbayçan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət UniversitetiSosial elmlərvə psixologiya fakültəsi -Pedaqogika kafedrasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş « Qloballaşma şəraitində müasir pedaqogika elminin aktual problemləri »Beynəlxalq elmi – praktik konfransının materialları27 – 28 aprel. Bakı 2007. « HeydərƏliyev və gənclərin ləyaqət tərbiyəsi»s. 63 – 64. « Yardımçı məktəblərdə uşaqların nitq qüsurları »s. 168 – 169.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Oliqofren uşaqlarda nitqin leksik – qramatik quruluşunun qüsurları və onların aradan qaldırılması. AMEA-nın « Elmi axtarışları»IX toplu, « Nurlan» nəşriyyatı, Bakı, 2003, s. 155 – 159.

2. « Yardımçı məktəblilərdə fonematik artikulyasiyasının inkişafı»Pedaqoji universitetin xəbərləri № 3, Humanitar elmləri seriyası, Bakı – ADPU, 2005, s. 46 – 56.

3. Psixi inkişafı zəif olan uşaqlar üzərində pedaqoji – psixoloji nəzarətAzərbaycan Dillər Universitetinin « Elmi xəbərlər»,Bakı, 2006, № 3, s. 221 –226.

4.Yardımçı məktəblərin ibtidai sinif şagirdlərinin tələffüz qüsurları və onların səbəbləri. BDU –nun « Dil və ədəbiyyat»beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal 3 (51), // Bakı, 2006, s. 143 – 146.

5. Yardımçı məktəblərdə təhsil alan ibtidai sinif şagirdlərinin düzgün nitq tələffüzünə yiyələnmələri.AMEA – nın« Elmi axtarışlar» XXIXtoplu,«Səda»nəşriyyatı, Bakı, 2006, s.115 – 121.

6. Yardımçı məktəblərin ibtidai sinif şagirdlərində sait və samit səslərin düzgün tələffüzünün formalaşdırılması. BDU – nun « Dil və ədəbiyyat»

beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal 1 (55), // Bakı, 2007,s. 133-137.

7. Oliqofren uşaqlarda nitq qüsurlarının fizioloji xüsusiyyətləri. ADU – Elmi xəbərləri. Bakı, 2008, № 2, s. 415 – 422.

8. Yardımçı məktəbin ibtidai sinif şagirdlərinin savad təlimi. Azərbaycan TəhsilProblemləri İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, 2008, № 4. s.

Bookmark and Share