Home az ru en

Rəsmiyyə S. Hacıyeva

Filologiya elmləri namizədi.Elmi kitabxana,böyük kitabxanaçı.

Qısa bioqrafik məlumat

27.01.1957-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub.

1973-cü ildə Bakı şəhəri,246 saylı orta məktəbi bitirib.

1974-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş,1980-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir.

Ailəlidir,iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1980-ci ildə BDU-nun filologiya fakültəsini bitirib

2006-ci ildə “Azərbaycan dilində qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1983-cü ildən BDU-nun Elmi kitabxanasında çalışır.

6 məqalə,1 tezis və 1monoqrafiyanın müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan dili

Beynəlxalq seminar,simpozium və konfranslarda iştirakı

AMEA-nın “Sevil” Qadınlar məclisi“Elmi mədəni tərəqqi və qadın” mövzusuna həsr olunmuş elmi konfrans.

Qoşulma budaq cümlələrin bəzi funksional xüsusiyyətləri,Bakı 2003

Seçilmiş əsərləri

  • Qoşulma budaq cümləsini müəyyənləşdirən əsas amillər haqqında/Elmi axtarışlar, dördüncü toplu. Bakı,2001,s.156-158.
  • Azərbaycan dilində qoşulma budaq cumləli tabeli mürəkkəb cümlə problemi/Dil və ədəbiyyat,Nəzəri,elmi metodik jurnal.Bakı,2001,N3-4(32) s.40-41
  • Qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin struktur tipləri/Tədqiqlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.Bakı,2002,N3,s.130-150
  • Qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin formalaşması tarixindən./Bakı Universitetinin xəbərləri.Humanitar elmlər seriyasi.Bakı,2003,N2,s.30-44
  • Qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin funksional xüsusiyyətləri haqda/Dil və Ədəbiyyat,Nəzəri,elmi,metodik jurnal.Bakı,2003, N1(35)s.34-36
  • QTMC-nın müxtəlif funksional üslublar üzrə formalaşması prosesi/Ekologiya,fəlsəfə,mədəniyyət.Elmi məqalələr məcmusu.AMEA Fəlsəfə və siyasi hüquq institutu.Bakı,2003,s.278-282.
  • Mövlüd  Süleymanlının “köç” əsərində mifoloji izlər. // Bakı: “Dil və ədəbiyyat” jurnalı., № 2(73), -2010., s.219

Kitablar

Azərbaycan dilində qoşulma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə problemi(monoqrafiya).Bakı,2004, 107s.


 

Bookmark and Share