Home az ru en

Sevil S. Ağabəyli

Fəlsəfə doktoru, Kitabxana-informasiya resurslarının idarə edilməsi və xidmətin təşkili şöbəsinin informasiya resursları sektorunun müdiri, Elmi kitabxana

iş telefonu:+(994) 12 539 06 21

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:

04 dekabr 1950-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

3 övladı var. Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ AD:

2006, fəlsəfə doktoru, “Müasir Azərbaycan dili”, Filologiya fakültəsi, BDU

1993, may, ərəb dili kursu, BDU

1970-1977, tələbə, Filologiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ:

1996 – bölmə müdiri, Elmi kitabxana, BDU

1977 – 1996 böyük kitabxanaçı, Elmi kitabxana, BDU

1975 – 1977 kitabxanaçı, Elmi kitabxana, BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

“Koroğlu” dastanının onomastikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

2009, oktyabr, Bakı, Azərbaycan; Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans

2009, may, Bakı, Azərbaycan; Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Elmi-Nəzəri Konfrans

2007, Oktyabr, Bakı, Azərbaycan; V Uluslararası Beynəlxalq Folklor Konfransı “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə”

2006, Noyabr, Bakı, Azərbaycan; IV Uluslararası Beynəlxalq Folklor Konfransı “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə”

2005, Noyabr, Bakı, Azərbaycan; III Uluslararası Beynəlxalq Folklor Konfransı “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə”

2004, May, Bakı, Azərbaycan; Beynəlxalq elmi-praktik simpozium ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə və 28 May Respublika gününə həsr olunmuş “Dünyada yeni inkişaf meyilləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • Ədəbiyyatda məkan anlayışı haqqında ilkin qeydlər / Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları (Humanitar elmlər). 30-31 oktyabr 2009-cu li. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009. S. 186-188.
 • “Koroğlu”dastanında qadın şəxs adlarının leksik-linqvistik təhlili / Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları.19-20 may 2009-cu il. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009. S. 207-214.
 • Məkan müxtəlif elmlərin interpretasiyasinda // Filologiya məsələləri, 2008, №8,c.53-59
 • “Koroğlu” dastanında antroponimlərin – kişi şəxs adlarının tədqiqi // “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə” V Uluslararası Beynəlxalq Folklor Konfransının materialları. Bakı: Səda, 2007, s.602-609
 • Görkəmli dilçi-alim (Prof. M.Çobanovun 75 illik yubileyi münasibətilə) “Respublika” qəzeti, 21 iyun 2007
 • Vətəndaş-alim-qadın (Filologiya elmləri doktoru R.Eyvazovanın 75 illik yubileyi münasibətilə) “Respublika” qəzeti, 17 aprel 2007
 • Cəmiyyətin mənəviyyat meyarı: H.Mirələmovun “Gəlinlik paltarı” romanı haqqında / Fənayənin sualları: Məqalələr toplusu, tərt.edən Ə.R.Xələfli. Bakı: Səda, 2006, s.237-241
 • “Koroğlu” dastanında ləqəblər // “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə” IV Uluslararası Beynəlxalq Folklor Konfransının materialları. Bakı: Səda, 2006, s.363-370
 • “Koroğlu” dastanında titullar // “Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə”III Uluslararası Beynəlxalq Folklor Konfransının materialları. Bakı: Səda,2005, s.376-384
 • “Koroğlu” dastanında hidronim və zoonimlərin tarixi-linqvistik tədqiqi // Dilçilik məsələləri, 2005, №2(3), c.134-143
 • Vətəndaş-alim (Prof. H.Həsənovun 75 illik yubileyi münasibətilə) “Respublika” qəzeti, 6 noyabr 2005
 • Kağızman oykonimi və Tona//Tora//Dona çayı hidroniminin etimologiyası // Ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə və 28 May Respublika gününə həsr olunmuş “Dünyada yeni inkişaf meyilləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə” Beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun materialları. Bakı, 2004, s.201

KITABLAR:

 • “Koroğlu” dastanının onomastik sözlüyü. Bakı, 2011. 48 s.
 • Ağabəyli S.S. “Koroğlu” dastanında xalq inciləri. Bakı, 2008, 160s.
 • Ağabəyova S.S. Tanrı EŞQİ ... esse. Bakı: Nurlan, 2004, 80s.

Haqqında

 • Sevil Sultan qızı Ağabəyli. Biblioqrafiya. Bakı, 2011. 88 s.
Bookmark and Share