Home az ru en

Səmədova Asiyat Mənəf qızı

BDU-nun elmi kitabxanası,böyük kitabxanaçı

İş telefonu: 539-04-13

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ciildəAzərbaycanRespublikasınınQaxrayonundaanadanolub.

1966-cıildəortaməktəbibitirib.

1968-1971-ciillərdəN.K.KrupskayaadınaBakıkitabxanaçılıqtexnikumundatəhsilalıb.

1973-1975-ciilədəkşəhərtexnikipeşəməktəbindəkitabxanaçıvəzifəsindəçalışmışdır.

1975-ciildənBakıDövlətUniversitetininelmikitabxanasındabölməmüdiriişləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1971- N.K.KrupskayaadınaBakıkitabxanaçılıqtexnikumu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1975 – texnikipeşəməktəbindəkitabxanaçı

1975 -BDU-nunelmikitabxanasındabölməmüdiri

Bookmark and Share