Home az ru en

Ismayilova Nigar Nuraddin

Ismayilova Nigar Nuraddin

Doctor of Philosophy on History, associate professor

 

Lecturer of the Chair of Library Science 
Work telephone: 539-03-66

E-mail: n.musaeva@rambler.ru

PERSONAL DATA

 • In 23.07.1978: Was born in Baku. Married, has a son.

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES AND SCIENTIFIC NAMES

 • In 1985-1995 : Finished the school number of 52 Yasamal region in Baku.
 • In 1995-1999; Studied at the faculty of Library of Baku State University in bacalavr level.
 • In 1999-2001; Studied at the faculty of Library of Baku State University in magister level.
 • In 2002; Finished the complete course of prepearing again at the Azerbaijan Teacher’s Institute according to speciality of Mathematic and Information science.
 • In 2002; Is a dissertant of the Chair of Library science (Under the scientific guidance of the doctor of historical sciences, professor A.A.Khalafov).
 • On May 26, 2016, at the meeting No. 80, at the One-time Dissertation Council which created at the Baku State University successfully defending the thesis on the theme «The history and modern problems of computerization of library work» and was awarded a Ph.D. in history.

COMPLETE PROFESSIONAL BACKGROUND

 • In 2000-2007; Is a scientist at the “The computerization of library processes” Scientific Research Laboratory.
 • In 27.12.2007; Work as a lecturer the Chair of Library science of Baku State University.
 • In 25.05.2012; Work as a senior teacher the Chair of Library science of Baku State University.
 • In 11.06.2018; Associate professor of the department of Library Sciences of the Baku State University.

Lessons of teach

 • " The bases of the computerization of libraries".
 • “The science of information of library”.
 • “The organization of information work at the Systems of Central Library”.

PRESENT RESEARCH INTERESTS

 • The history and modern problems of computerization of library work.
 • Library information science.
 • Automatic library-information systems.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

 1. Musayeva N.N. Bakı şəhər Mərkəzi Kitabxanasında metodiki işin təşkili: Tezis //
  Ali məktəb tələbələrinin respublika elmi konfransının materialı. - Bakı, 2000, səh. 261-262.
 2. Musayeva N.N. Elektron ehtiyatların biblioqrafik təsviri: Tezis // "İnformasiya texnologiyası və tətbiqi proqramlar'' mövzusunda aspirant və tələbələr üçün respublika elmi konfransının materialları. - Bakı, 2000, səh. 6-8.
 3. Musayeva N.N. Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsinin müasir elmi və perspektiv istiqamətləri // "Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya" jurnalı, Bakı: BDU, 2000, №2, səh. 90-93.
 4. Мусаева Н.Н. Основные направления компьютеризации в вузовских библиотеках Азербайджана // Библиотечное дело - 2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: Тезисы докладов, Шестая международная научная конференция. (Москва, 26-27 апрель, 2001) Часть 2., М., 2001, стр. 272
 5. Musayeva N.N., Xələfov A.A. Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya idarəetmə sistemləri: Elmi məqalə // Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, № 2, səh. 243-250.
 6. İsmayılova N.N. Baharın 75-ci anı: (Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor A.A.Xələfovun 75 illik yubileyi) // Müdriklik və alimlik zirvəsində (Məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2006, səh. 152-153.
 7. İsmayılova N.N. Kommunikativ formatlar // "Ali məktəb kitabxanalarının kompüterləşdirilməsinin müasir problemləri" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 29 aprel 2006.
 8. İsmayılova N.N. Formatlar, onların tarixi və quruluşu: Elmi məqalə. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008, № 4. səh. 231-237.
 9. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanaların sosial əhəmiyyəti: Tezis (Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər). Bakı, 2009, səh. 486.
 10. İsmayılova N.N. Əcnəbi müəlliflər elektron kitabxanalar haqqında: Elmi məqalə // "Kitabxanaşünaslıq və informasiya" elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. Bakı: BDU, 2010, №1, səh. 101-107.
 11. İsmayılova N.N. Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri: Elmi məqalə // "Kitabxanaşünaslıq və informasiya" elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, Bakı: BDU, 2010, № 3, səh. 76-82.
 12. İsmayılova N.N. Müasir dövrdə kitabxana işinin yeni formaları: Tezis (“Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” Ümumrespublika elmi-praktiki konfransı). Bakı, 2010, səh. 57-59.
 13. İsmayılova N.N. Ali məktəb kitabxanalarının kompüterləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri: Tezis // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010, səh. 20.
 14. İsmayılova N.N. Ön söz / A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüsey­no­va­. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma (Dərs vəsaiti). Bakı: Təhsil NPM, 2010, səh. 3-4.
 15. İsmayılova N.N. "Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı" elmi fikrin yeni nailiyyətidir // "Azərbaycan" qəzeti, 18 dekabr 2010, səh. 6.
 16. İsmayılova N.N. İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana işinin yeni formaları. Tezis: “Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktiki konf­ransının materialları (Bakı, 5 may 2010). Bakı: AMEA MEK-in nəşri, 2011, səh. 203-208.
 17. İsmayılova N.N. 80 yaşlı yenilikçi alim (Prof. A.Xələfov-80): Elmi məqalə // "Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnal (Xüsusi nömrə), 2011, № 3 (6), səh. 105-107.
 18. İsmayılova N.N. Azərbaycanda kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin tarixi və müasir problemləri: Elmi məqalə // "Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2012, №1 (7), səh. 112-122.
 19. İsmayılova N.N. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları (Proqram). Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012, 17 səh.
 20. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanalar (Proqram). Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012, 17 səh.
 21. İsmayılova N.N. Beynəlxalq virtual avtoritet fayl konsepsiyası: Tezis // “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2012, səh. 7-9.
 22. İsmayılova N.N. Prof. A.A.Xələfovun tədqiqatlarında kitabxanaşünaslığın müasir problemləri: Tezis // “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fəaliyyəti” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 20 dekabr 2012, səh. 100-102.
 23. İsmayılova N.N. Kitabxanaçılıqda yeni mərhələ // "Mədəniyyət" qəzeti, 8 fevral 2013, səh. 11.
 24. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanalar cəmiyyətin formalaşmasının əsas amilidir: Elmi məqalə // "Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2013, № 1 (10), səh. 80-87.
 25. İsmayılova N.N., Qasımzadə G.Z. Multimedia texnologiyaları: tətbiq sahələri və tədris prosesində onlardan istifadə: Elmi məqalə // "Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2013, № 2 (11), səh. 110-118.
 26. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanaların yaradılması texnologiyaları: Elmi məqalə // "Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2013, № 3 (12), səh. 112-122.
 27. İsmayılova N.N. Təhsildə informasiya və multimedia texnologiyaları: Tezis // “Heydər Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” adlı respublika elmi konfransı, 2 may 2013, səh. 43-45.
 28. Исмаилова Н.Н., Халафова С.А. Проблемы компьютеризации aзербайд­жанских библиотек в переходном периоде // “Гилея” научный вестник (Киев), 2013, выпуск № 8 (78), стр. 151-152.
 29. Исмаилова Н.Н., Курбанов А.И., Кязими П. Оценка информации в библиотечно-информационном деле // "Вектор науки" Тольяттинского Государственного Универ­ситета, 2013, № 1 (№ 12), стр. 58-61.
 30. İsmayılova N.N. Azlibnet - Azərbaycan kitabxanalarının kooperasiyasının yeni mərhələsi kimi // "Kitabxana.az" müstəqil elmi, metodiki və praktik jurnal, 2013, № 1-2, səh. 2-5.
 31. İsmayılova N.N. Mərkəz­ləş­di­rilmiş Kitabxana Sistemlərində kitab­xa­na-infor­masiya işinin təşkili (Proqram). Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014, 19 səh.
 32. İsmayılova N.N. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında elektron kitabxanaların rolu və vəzifələri: Elmi məqalə // "Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2014, № 3 (15), səh. 88-92.
 33. İsmayılova N.N. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində kitabxanaların informasiyalaş­dırıl­ma­sı // "Kitab­xanaşünaslıq və informasiya" elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2015, № 3 (18), səh. 44-56.
 34. İsmayılova N.N. Dünya kitabxanalarının avtomatlaşdırılması mərhələləri // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 7 may 2015, səh. 24-26.
 35. İsmayılova N.N. Azərbaycan kitabxanalarının avto­matlaşdırılması mərhələləri // "Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fən­lər­arası inteqrasiya" möv­zusunda beynəlxalq elmi konfransının mate­rialları. Bakı, 28 dekabr 2015, səh. 12-16.
 36. İsmayılova N.N. Kitabxanaşünaslığın elmi-nəzəri problemləri prof. A.A.Xələfovun tədqiqatlarında // Məqalələr toplusu (Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin banisi A.Xələfov-85), Bakı, 2016, səh. 204-217.
 37. İsmayilova N.N. Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries (with S.Khalafova) // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences (indexed in SCOPUS), vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124.
 38. İsmayılova N.N. XX əsrin ikinci yarısı və XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan kitabxana­larının kompüterləşdirilməsi mərhələləri // "Kitabxanaşünaslıq və informasiya" elmi-nə­zəri və təcrübi jurnal, 2016, № 2-3 (20-21), səh. 81-94.
 39. İsmayılova N.N. RFİD texnologiyasının kitabxana işində tətbiqi // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan ol­masının 94 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” möv­zusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 10 may 2017, səh. 10-12.
 40. İsmayılova N.N. Kitabxana xidmətlərinin müasir informasiya mühitinə adaptasiyası üsulları // Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiy­yə­ti: inteqrasiya meylləri və çağırışlar” möv­zusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 20 dekabr 2017, səh. 13-15.
 41. İsmayilova N.N. Library catalogs: existence and evolution forms (with S.Khalafova) // "Актуальные проблемы философии и социологии" науч.-практ. журнал, Одесса, 2017, вып. № 20, стр. 148-151.
 42. İsmayılova N.N. Kitabxanalarda informasiya kom­mu­nikasiya texnologiyaları vasitə­silə oxuculara xidmətin təşkili // "Kitabxanaşünaslıq və informasiya" elmi-nə­zəri və təcrübi jurnal, 2017, № 3 (24), s. 83-90.
 43. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanaların yeni tipi olan "İnternet archive"lər // "Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya” möv­zusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 4 may 2018, səh. 29-31.

BOOKS

 1. Musayeva N.N., Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. Kitabxana informatikası: dərs vəsaiti, I cild / elmi red. İ.Ə.Qurbanov / - Bakı, Odlar Yurdu, 2001, 246 s., şəkilli, 500 nüsxə.
 2. Musayeva N.N., Xəlilov M.S., Quliyeva A.G. Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemləri (metodik vəsait) / elmi red. İ.A.Qurbanov, R.Ə.Kazımov / Bakı, Odlar Yurdu, 2001, 81 s., şəkilli
 3. Musayeva N.N., Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. Kitabxana informatikası: dərs vəsaiti, II cild / elmi red. İ.Ə.Qurbanov / Bakı, Odlar Yurdu, 2002, 164 s., şəkilli, 500 nüsxə.
 4. İsmayılova N.N., Qurbanov A.İ., Kazımi P.F.Kitabxana-informa­siya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı: Dərs vəsaiti. – Bakı: Mütərcim, 2012, 310 s.
Bookmark and Share